جهت بیمه نمودن کارکنان شرکت، باید نماینده شرکت پس از ثبت شرکت به سازمان بیمه مراجعه کند و مدارک لازم جهت بیمه را تحویل دهد.

مدارک لازم برای کارفرمای شرکت های حقوقی :
1- نامه جهت اعلام راه اندازی شرکت
2- روزنامه ای رسمی مبنی بر آگهی ثبت تاسیس شرکت
3- اساس نامه شرکت
4- عکس سند مالکیت یا اجاره محل شرکت
5- مدارکی همچون اظهارنامه ثبت و موافقت نامه

مدارک لازم برای کارفرمای شرکت های حقیقی:
کارفرمایان شرکت های حقیقی باید در مدت ۱۵ روز از تاریخ تاسیس جهت بیمه کردن کارمندان خود به نزدیکترین شعبه بیمه رجوع کنند و با تحویل مدارک مربوطه از جمله جواز کسب صنفی معتبر، پروانه تاسیس، سند مالکیت شرکت و تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری شرکت، اقدام به تشکیل پرونده بیمه کنند.
کارفرما باید ماهانه لیست کارمندان مشمول قانون بیمه را که در استخدام دارد، در مهلت وضع شده در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال کند.