انواع شرکت ها به شرح زیر است:
1 ـ شرکت‌ سهامی
2 ـ شرکت با مسئولیت محدود
3 ـ شرکت تضامنی
4 ـ شرکت مختلط سهامی
5 ـ شرکت مختلط غیر سهامی
6 ـ شرکت نسبی
7 ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف

مدارکی که برای ثبت شرکتی که بین دو یا چندنفر برای امور تجاری ایجاد شده است، نیاز است :
دو نسخه تقاضانامه، دو نسخه صورت شرکتنامه، دو نسخه اساسنامه، دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین، کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسس ها
متقاضی باید پس از تصمیم برای ثبت شرکت، با مراجعه به حسابداری و تکمیل مدارک فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانکی که مختص امور ثبتی است مراجعه کند و اقدام به پرداخت فیش تعیین نام نماید. متقاضی با تحویل نام های انتخابی به کارشناس پرونده تحویل کارشناسان کامپوتر داده می شود و مشخصات اساس نامه، شرکت نامه، تقاضانامه و صورت جلسات وارد سیستم می گردد.
بعد از این مرحله باید متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه کند و به ترتیب اولویت یکی از نام‌های انتخابی متقاضی برای وی تعیین می گردد و با مشخص شدن کارشناس مربوطه پرونده در دسترس وی قرار می گیرد. درصورتی که نوع شرکت سهامی خاص باشد، متقاضی باید گواهی بانکی تهیه کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند. در صورتی هم که موضوع فعالیت نیاز به مجوز داشته باشد توسط کارشناس اعلام می گردد.
پس از طی مراحل قانونی و اداری و در صورت پذیرفته شدن به شرکت شماره ثبت داده می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می‌شود و یک نسخه از آن به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه با مهر اداری به متقاضی تحویل داده می‌شود و کار ثبت شرکت به پایان می رسد.