یک دستگاه حضور و غیاب نیاز هر شرکتی برای ثبت ورود و خروج کارمندان می باشد تا با توجه به کارکرد هریک از پرسنل حقوق و دستمزد به آن ها تعلق گیرد. پیش از تولید دستگاه حضور و غیاب معمولا تردد کارمندان به صورت نوشتاری انجام می شد و هر کارمند باید با امضا ورود و خروج خود را ثبت می کرد. دستگاه های حضور و غیاب در مدل های متفاوتی ارائه می شود که از نمونه آن می توان دستگاه حضور و غیاب پانچی،دستگاه حضور و غیاب کارتی ، دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ،دستگاه حضور و غیاب دوربین دار و دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره را نام برد. یک دستگاه حضور و غیاب نه تنها زمان ورود و خروج کارمندان را ثبت می کند بلکه تمامی اطلاعات نظیر ماموریت ، مرخصی ، اضافه کار ، کسر کار را نیز در خود نگه می دارد و در آخر ماه وقایع طول ماه برای هر پرسنل به صورت مجزا و یا کلی در اختیار داشته باشند. ممکن است نام دستگاه حضور و غیاب پانچی و کارتی را به دفعات زیاد شنیده باشید. دستگاه حضور و غیاب پانچی  تاریخ و ساعت ورود هر شخص بر روی یک کارت مخصوص که شامل جدول ایام هفته می باشد ثبت می کند و به راحتی ساعت تردد را مشخص می کند و هم اکنون نیز دستگاه های پانچی موجود نمی باشند و به جای این نمونه ها دستگاه حضور و غیاب کارتی مورد استفاده قرار می گیرد. همین دستگاه حضور و غیاب کارتی نمونه های متفاوتی را دارا می باشد که در زیر تعدادی از آن ها را معرفی کرده ایم:1)ثبت ساعت ورود و خروج با کشیدن کارت2)با گرفتن کارت در فاصله حداکثر 10 سانتی متر و ثبت ساعت تردد3)ثبت ساعت تردد با کشیدن کارت بر روی کارت خوان مغناطیسی4)ثبت ساعت ورود و خروج با استفاده از جاسوئیچی هایی که به مانند کارت بدون تماس عمل می کنند.