قطعات کامپیوتر ارزان


                کامپیوتر از قطعات مختلفی تشکیل شده که هر کدام از انها کارایی خاصی دارندو در بیشتر شرکت ها و دفاتر دنبال لوازم اداری ارزان هستند 

از جمله کامپیوتر

    قطعات کامپیوتر ارزان جز تجهیزات اداری ارزان 

.محسوب می شود