قطعات كامپوتری دست دو


قطعات کامپیوتری دست دو جزیی از قطعات کامپیوتری است که به منظور  استفاده افرادی تهیه شده است که قصد دارند قطعات کامپیوتری را به شکل غیر نو بخرند.

خرید قطعات کامپیوتری دست دو می تواند به صورت مستقیم یا از طریق سایت باشد. سایت هایی که اقدام به فروش قطعات کامپیوتری دست دو می کنند براید از لحاظ قانونی مجوز داشته باشند. در صورتی که عمر قطعات کامپیوتری دست دو پایین باشد، فرد مجداد مجبور به خرید قطعات کامپیوتری ارزان می شود و باید هزینه دوباره ای را صرف این جور تجهیزات اداری مدرن و لوازم اداری ارزان مدرن بکند.