سررسید 96


سررسید 96 در حال حاضر برای دوستان قابل استفاده است و در بازار تهران با اشکال متفاوت قابل فروش است. برای خرید سررسید 96 به دفترهای فروش سالنامه 96 و یا لوازم اتحریر و یا دفاتر فروش تجهیزات اداری مدرن رجوع کنید.

سررسید 96 در سایزهای متفاوت چاپ شده است و در همه جا قابل عرضه به عموم است. اکثر سررسید 96 تا الان پخش شده است و معمولا مردم خرید سررسید 96 را اینور سال انجام می دهند.