اتوماسیون اداری


strong>اتوماسیون اداری یک  سیستم نرم افزاری و اطلاعاتی است جهت تسهیل امور اداری مانند ارسال و تبادل اطلاعات، جمع آوری و بایگانی دادهها، توزیع مستندات سازمانی، ارتباطات الکترونیکی مانند پست و فرم الکترونیک که باعث صرفه جویی در زمان؛ هزینه و انرژی و افزایش بهره وری و کارایی سازمانی میشود. سیستم نرم افزاری با عناوین اتوماسیون اداری، سیستمهای اداری، سیستمهای مدیریت اطلاعات سازمانی میتواند در افزایش و بهبود روند سازمانی کمک نماید. اتوماسیونهای اداری دسته بندیهای متفاوتی دارند مانند اتوماسیون اداری مالی و حسابداری، اتوماسیون اداری فروش، اتوماسیون اداری مدیریتی، اتوماسیون اداری منابع انسانی، اتوماسیون اداری پخش و لجستیک، اتوماسیون اداری تولید و مهندسی، اتوماسیون اداری بازرگانی و ....

سازمانهای متوسط رو به بالا با تعداد پرسنل و مشتریان زیاد، نیاز بیشتری به اتوماسیونهای اداری برای انجام و ذخیره سازی فعالیتهایشان پیدا میکنند لذا اتوماسیونهای اداری جایگاه و اهمیت بالایی در پیشبرد امور اداری دارند.