شرکت


شرکت یک نوع بنگاه تجاری و یا یک مالک حقیقی یا حقوقی و یا هم حقیقی هم حقوقی است. در واقع شرکت جایی است که فعالیت های تجاری و اداری در آن جا انجام می شود. پس از ثبت شرکت باید به خرید تجهیزات اداری بپردازید. تجهیزات اداری اعم از مبلمان اداری، میز اداری و صندلی اداری به شرکت شما جلوه می بخشد. انواع شرکت را می توان شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف نام برد.